Noticias                                                                            Buscar
Dossier: Centro de Gravedad
Sobre l'aparició de noves candidatures "Guanyem"
 
GUANYEM | España | Catalunya | Barcelona
 
31/07/2014 - 20:00 • Guanyem Barcelona celebra que hagin proliferat en les últimes setmanes nombrosos espais on es planteja la construcció de candidatures ciutadanes per presentar-se a les pròximes eleccions municipals de maig del 2015.

En les darreres setmanes, diverses iniciatives municipals ens estan interpel·lant des de diverses ciutats: ens demanen de poder fer servir el nostre nom o logotip i ens sol·liciten consell o suport. Guanyem Barcelona no té ni la capacitat ni el desig d'encapçalar un procés dirigit a les eleccions de maig del 2015 que vagi més enllà de la nostra feina, centrada a Barcelona. L'impuls d'un moviment d'aquest tipus, en qualsevol cas, caldria que fos sostingut col·lectivament i des de molts llocs. Guanyem Barcelona no té la potestat de validar o tutelar altres processos municipalistes ciutadans, sigui quin sigui el nom que adoptin, si bé no té cap inconvenient de compartir la denominació "Guanyem/Ganemos".

En aquest sentit, Guanyem Barcelona reconeixerà com a afins i col·laborarà, si és necessari, amb aquelles propostes que, sigui quina sigui la seva composició, tinguin un marcat perfil ciutadà, que no estiguin monopolitzades ni dirigides per partits polítics, que en la seva construcció posin en marxa el mateix exercici de democratització que volem veure reflectit en les nostres institucions públiques, i que manifestin continguts semblants als que conté la nostra Carta de principis i compromisos per iniciar un camí: https://guanyembarcelona.cat/es/compromisos/.

Aquests principis i compromisos es resumeixen en: diagnòstic compartit sobre la crisi de règim, mesures econòmiques i socials d'urgència contra l'agressiva gestió neoliberal i neoconservadora de la crisi, i un nou "codi ètic" o contracte amb la ciutadania per a la representació política i la gestió pública que ens permeti de sortir de la crisi amb més democràcia i no pas amb menys.

L'objectiu que compartim amb altres projectes afins és guanyar les eleccions municipals per retornar el govern a la ciutadania i fer fora la màfia de les institucions. Hem d'aconseguir aquesta fita traçant un camí exemplar que ens empoderi des de baix. I després de les eleccions, els nous governs i representants que obeeixin la gent s'hauran de confrontar amb poders polítics i econòmics de les elits no escollides democràticament. Aquest full de ruta no és senzill. Però no podem permetre'ns no intentar-ho. Sens dubte, entre totes i tots podem dur-ho a terme. Es pot guanyar.

Guanyem Barcelona ha sorgit d'una hipòtesi: que les eleccions afavoriran l'aparició d'un municipalisme dirigit i protagonitzat per la gent. I que la democràcia real "de proximitat", malgrat això, no es replegaria en allò merament local, sinó que, pel seu caràcter de ruptura "per sota" amb el règim del 78, permetria un autèntic procés constituent a Catalunya i també a tot l'Estat espanyol, que aniria molt més enllà de l'elecció dels governs locals. A l'espera de conèixer més detalladament el caràcter i l'extensió d'aquests nous espais, la seva existència confirma que la nostra hipòtesi és encertada i àmpliament compartida.
 
[CASTELLANO]
 

Por un municipalismo ciudadano, de ruptura y constituyente para las elecciones de mayo de 2015

Sobre la aparición de nuevas candidaturas de “Guanyem”

Guanyem Barcelona celebra que hayan proliferado en las últimas semanas numerosos espacios donde se plantea la construcción de candidaturas ciudadanas para presentarse a las próximas elecciones municipales de mayo de 2015.

En las últimas semanas,
diversas iniciativas municipales nos están interpelando desde ciudades distintas, pidiéndonos hacer uso de nuestro nombre o logotipo, solicitándonos consejo o apoyo. Guanyem Barcelona no tiene la capacidad ni el deseo de encabezar un proceso dirigido a las elecciones de mayo de 2015 que vaya más allá de nuestro trabajo centrado en Barcelona. El impulso de un movimiento de este tipo, en cualquier caso, debería ser sostenido colectivamente y desde muchos lugares. Guanyem Barcelona no tiene la potestad de validar o tutelar otros procesos municipalistas ciudadanos, sea cual sea el nombre que adopten, si bien no tenemos inconveniente en compartir la denominación "Guanyem/Ganemos".

En este sentido, Guanyem Barcelona reconocerá como afines y colaborará, si es necesario, con aquellas propuestas que, sea cual sea su composición, tengan un marcado perfil ciudadano, no estén monopolizadas ni dirigidas por partidos políticos, que en su construcción pongan en marcha el mismo ejercicio de democratización que queremos ver reflejado en nuestras instituciones públicas, y que manifiesten contenidos similares a los que contiene nuestra
Carta de principios y compromisos para iniciar un camino: https://guanyembarcelona.cat/es/compromisos/

Estos principios y compromisos se resumen en varios puntos: diagnóstico compartido sobre la crisis de régimen, medidas económicas y sociales de urgencia contra la agresiva gestión neoliberal y neoconservadora de la crisis, y un nuevo "código ético" o contrato con la ciudadanía para la representación política y la gestión pública que nos permita salir de la crisis con más democracia y no con menos.

El objetivo que compartimos con otros proyectos afines pasa por ganar las elecciones municipales para devolver el gobierno a la ciudadanía y echar a la mafia de las instituciones. Debemos alcanzar esa meta trazando un camino ejemplar que nos empodere por abajo. Y tras las elecciones, los nuevos gobiernos y representantes que obedezcan a la gente se deberán confrontar con los poderes políticos y económicos de las élites no elegidas democráticamente. Esta hoja de ruta no es sencilla. Pero no podemos permitirnos no intentarlo. Sin duda entre todos podemos llevarlo a cabo. Se puede ganar.

Guanyem Barcelona ha surgido de una hipótesis: que esas elecciones favorecerían la aparición de un municipalismo dirigido y protagonizado por la gente. Y que esa democracia real "de cercanía", sin embargo, no se replegaría en lo local, sino que su carácter de ruptura "por abajo" con el Régimen del 78 permitiría un auténtico proceso constituyente en Catalunya y también en todo el Estado español, que fuera mucho más allá de la elección de los gobiernos locales. A la espera de conocer más en detalle el carácter y la extensión de estos nuevos espacios, su existencia confirma que nuestra hipótesis es acertada y ampliamente compartida.
 Mas Información
Dossier: Centro de Gravedad
 
Noticias Relacionadas
06/12/2013 La esposa amada que lo quiso asesinar en tres ocasiones. Vivieron muchos años y fueron muy felices.